Foretaket

Kunskap, vilja och resurser

Våra resurser är stora och vårt sätt att arbeta skiljer oss i viss mån från våra konkurrenter. Här kan du läsa mer om våra resurser och vårt arbetssätt – och om våra resurser inom de två expansiva områdena fjärrvärme och fjärrkyla.
Vi är en del av miljörörelsen
Vi kan med fog hävda att vi är en del av den globala miljörörelsen. Fjärrvärme och fjärrkyla ger bevisligen stora miljövinster och vår specialkompetens inom detta teknikområde – överföringen av energi från producenter till slutanvändare – har avgörande betydelse för systemens energieffektivitet. Idag bor drygt hälften av jordens befolkning i städer. Urbaniseringen har medfört att fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla kan utnyttjas av allt fler. Därför är teknikutvecklingen mycket intensiv – och vi är i högsta grad en del av den. Ändå är utvecklingen bara i sin linda. Miljövinsterna är nämligen mycket stora. EU har t ex slagit fast, att fjärrvärmesystem där värme och el samproduceras är den viktigaste enskilda åtgärden för att minska utsläppet av växthusgaser. Genom våra finska rötter har vi värdefull erfarenhet inom just detta område. I Finland samproduceras cirka 90 procent av all fjärrvärme!

Flertalet av våra produkter är bedömda enligt SundaHus Miljödata. En trygghet för de fastighetsägare, entreprenörer och konsulter som vill göra medvetna materialval, fasa ut farliga ämnen och minska sin miljöbelastning.

Sunda Hus
Våra fyra hörnstenar
• Personlig erfarenhet. HögforsGST ägs av personer som har en lång och kvalificerad erfarenhet inom värmeöverföring. Det präglar allt vi gör.
• Helhetsgrepp. Vi kan ta ett helhetsgrepp i alla typer av projekt och ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö.
• Pålitlighet. Vi ger dig snabb service och håller vad vi lovar. Det märker du redan när du
begär en offert från oss.
• Trygg bakgrund. Genom våra finska rötter har vi en oöverträffad erfarenhet inom fjärrvärme. I Finlands större städer svarar fjärrvärme idag för cirka 90 procent av värmeförsörjningen – och vi har varit en mycket aktiv part i den utvecklingen.
Pionjärer inom fjärrvärme
Fjärrvärmens ekonomiska och miljömässiga fördelar är många och mätbara. Ofta kan man utnyttja spillvärme från industrier och sopförbränning eller bränslen från lokala källor. I ökad omfattning används förnyelsebara bränslen som trä, biogas och solenergi. En stor del av fjärrvärmen är spillvärme från elproduktion, vilket minskar utsläppet av växthusgaser dramatiskt. HögforsGST är sedan länge Finlands ledande leverantör när det gäller två av fjärrvärmesystemets viktigaste funktioner: undercentraler och värmeväxlare. Vi har varit drivande i en teknikutveckling som har resulterat i att 2.7 miljoner finländare idag bor i fjärrvärmehus. Värmeväxlarens förmåga att överföra värme med minimala energiförluster är avgörande för systemets förmåga till energibesparing. Genom tät dialog med forskarsamhället, slutanvändarna och proffs inom värmeteknik utvecklar vi värmeväxlare som exakt matchar de mest varierande behov. I fjärrvärmecentralen regleras tillförseln av värme och varmt kranvatten efter behovet. Ju mer exakt värmetillförseln kan ställas in efter behovet, desto större blir energibesparingen. I våra centraler sätts komponenter från de ledande tillverkarna i perfekt samspel – så att fjärrvärmens många fördelar kan utnyttjas maximalt.
Fjärrkyla erövrar världen
Urbanisering och byggboom – inte minst i många utvecklingsländer – har ökat behovet av effektiva, miljövänliga kylsystem. I många fall är fjärrkyla det naturliga alternativet. Det kylda vattnet produceras centralt och man slipper ljud och vibrationer från utrustning inne i fastigheten. I många fall kan kylan utvinnas ur kall uteluft eller vattendrag – så kallad frikylning. HögforsGST har erfarenhet från många applikationer och kan leda dig till den bästa lösningen. Våra erfarenheter av fjärrvärme är värdefulla även när vi utvecklar lösningar inom kylteknik. De tekniska grundprinciperna är i stort sett desamma. Fördelarna – i termer av ekonomi, miljö och komfort för slutanvändarna – är i båda fallen många och lätta att påvisa.